× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปค่าการศึกษาบุตร - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303