× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปค่ารักษาพยาบาล - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 241 ครั้ง