× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปค่ารักษาพยาบาล - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303

 ++| : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2|++

คู่มือ

Version 2020 : 1 jan 2020
 • ใช้ Encoding UTF-8
 • แยกระบบ Administrator ออกจากหน้า index
 • Version 2020 : 30 Feb 2020
 • ใช้ Encoding UTF-8
 • แยกระบบ Administrator ออกจากหน้า index
 • ปรับปรุงให้รองรับ PHP Version 5 ขึ้นไป
 • เพิ่มระบบ Login อัตโนมัติด้วย _SESSION จากโปรแกรม AMSS++ คลิก อ่านวิธีทำเพิ่มเติม
 • 1. สูตร Excel ที่จำเป็นต้องใช้ 2. ตัวอย่างไฟล์ที่ใช้ 3. บันทึกไฟล์จาก Excel 4. Configuration
  1. จัดรูปแบบเลขประจำตัวประชาชนด้วยการกำหนดเอง รูปแบบ 0 จำนวน 13 ตัว Ext. 0000000000000
  2. สูตรรวมเซลล์ ให้เป็นหนึ่งข้อความ คำสั่ง =CONCATENATE(text1, text2)
  3. จัดรูปแบบตัวเลขเป็นแบบบัญชีมีเครื่องหมายคอมมา.ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Ext. 500,000.00
  4. สูตรแปลงค่าจำนวนเงินตัวเลขให้เป็นจำนวนเงินตัวอักษร (บาท) คำสั่ง =bahttext(number)
  1. บันทึกเป็น (Save As) รูปแบบ Text (Tab delimited) (*.txt)
  2. บันทึกชื่อไฟล์เป็น ปี พ.ศ.-เดือน.txt
  3. ตัวอย่าง. 2559-01.txt หมายถึง เงินเดือนมกราคม พ.ศ.2559
  4. ไฟล์ text ที่ได้มีอัขระที่ไม่ต้องการแก้ไขด้วยโปรแกรม NotePage หรือ EditPlus คำสั่งค้นหาและแทนที่ เช่น ฟันหนู(double quote) ด้วยค่าว่าง
  5. บันทึกแฟ้มเป็น(save as) เลือก Encoding เป็น UTF-8
  1. แก้ไขไฟล์ config.in.php ประมาณบรรทัดที่ 2 - 6
   1. _name = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
   2. _position = ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
   3. _address = ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
   4. _tel = โทร. 0 4281 3112 - 4 โทรสาร 0 4281 1697
  2. CHMODE 777
   1. Folder
    • resurce/*.*
    • resource_employee/*.*
   2. File
    • includes/counter.txt
    • includes/counter_employee.txt
  เสร็จเรียบร้อย สวัสดีค่ะ

  พัฒนาโดย นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  E-Mail : mt.promsanthie@gmail.com, mr.frog@loei1.go.th

  Websites : gg.gg/mrfrog


  ×