× ผู้ดูแลระบบ
สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญ
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
MENU

รายงานสถิติการให้บริการ 7,213 ครั้ง
Version 2019 /22 jan 2020