เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2E-SERVICE สพป.ชัยภูมิ เขต 2×
ผู้ดูแลระบบ


MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303
^_^ สายัณห์สวัสดิ์
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี