สพป.ชัยภูมิ.2 +_+

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน/เงินค่าจ้าง/เงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บ้านโนนทรายคำ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร.0 44861930 - 2 โทรสาร 0 44861303
^_^ สายัณห์สวัสดิ์